Peterstiftelsens forskning, undervisning og publikasjon

I tråd med visjonen, har vi fra begynnelsen av vektlagt hjertet og hodet, hjertes bønn og sannhetens erkjennelse. Stillhet, retreat og åndelig veiledning former hjertet og vår personlige relasjon til Gud, som forener oss dypere med Gud Fader, Sønn og Hellige Ånd og Hans vilje.

Hjertet og hodet står i sentrum av visjonen til Peterstiftelsen. Hodet, tankene våre og erkjennelsen av virkeligheten og sannheten, må vandre inn i hjertet vårt. Da vil hjertet og hodet forenes og deretter vil også våre tanker forenes med Gud. For at dette skal bli mulig, må tankene våre bli sanne. Det skjer ved å skjelne ånder og ved å bli ett med den apostolisk overleverte tro. Troens enhet er ikke fullendt, men den er i vekst sammen med Kristi kropp, «inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn (…)» (Ef 4:13).
Troens apostoliske enhet tjener vår 2. avdeling (Utdanning & Publikasjoner) i vår visjon.

Historisk- siden opprettelsen på Modum Bad, har Peterstiftelsen fått plass i dets forskningsinstitutt. Der har vi forsket teologisk på bønnens teologi, mystikk, kristen spiritualitet og nyreligiøsitet. Etter oppfordring fra Edin Løvås, startet vi et samarbeid med retreatbevegelsen i 1988, og opprettet tidsskriftet Over Alt, som da var viet til: «Bønn, meditasjon og kristusmystikk». Vi publiserte mye om kristen spiritualitet i møte med New Age, også på tysk. I årenes løp har Peterstiftelsen også tatt initiativ til å oversette og utgi 8 bøker innenfor kristen spiritualitet og åndelig veiledning. Deretter startet vi et mangeårig samarbeid med Institutt for Sjelesorg og et nytt utdannelsestilbud: «Kirkens møte med nyreligiøsitet».

Noen år senere startet vi et liknende samarbeid med Dnk's Presteforening og biskop Ole Nordhaug, med en videreutdanning i: Kristen spiritualitet og retreatarbeid» senere med fokus på «Åndelig veiledning».

Vi har også bidratt til utdanning om kristen spiritualitet med foredrag i inn-og utlandet.

Peterstiftelsen gikk i 1997 sammen med St. Josefssøstrene i gang med første utdanning i åndelige veiledning i Norge.

Siden opprettelsen av vårt retreatsenter Solåsen Pilegrimsgård i 1997 har vi utviklet Retreatskolen, som gir innsikt i kristen spiritualitet, nyreligiøsitet og åndelig veiledning. Vi har videreutdannet prester, lekfolk fra Norge og utlandet i mange år. Den har nå 10 moduler, som vi har gjennomført siden 1998:

  1. kurs: Lær å be
  2. kurs: Kristusmystikk
  3. kurs: Åndelig veiledning og medvandring
  4. kurs: Å skjelne ånder-diakrisis-dømmekraft
  5. kurs: Ørkenfedrenes spiritualitet
  6. kurs: Helliggjørelse eller forvandling
  7. kurs: Korset - og våre lidelser
  8. kurs: Vår vilje - Å finne og velge Guds vilje
  9. kurs: Kristen meditasjon og kontemplasjon
  10. kurs: Barne – spiritualitet

Fø Mine Lam

Vi ønsker å hjelpe teologistudenter til hjertets personlige relasjon til Gud, ved å lære å be og samtidig få kunnskap om apostolisk teologi for sitt hode. Vi har valgt å supplere med erfaringsprosesser i 4 lære-rom, som vi kaller de «4 k-er»: kateter, koinonia, kapell og kontemplasjon.

Hospice-medvandrer

Neste år ønsker vi å begynne med en ny utdanning for Hospice-medvandrere. Den kan være givende for dem som ønsker å bli en medvandrer for døende mennesker. Den rotfestes også i åndelig veiledning.

Vi bidrar også med artikler i aviser. Den siste viktige artikkelen, knyttet til teologi om døden: «Jesu forkynnelse i dødsriket» i Vårt Land.