Vår visjon:

Enhet i Kristus

Peterstiftelsen ble stiftet på Modum Bad i 1987, etter en avgjørende bekreftelse fra Edin Løvås. Ti år senere flyttet vi til Solåsen Pilegrimsgård, etter vi kjøpte (1995) og restaurerte stedet ferdig. Solåsen Pilegrimsgård ligger på en flott åskam, med nydelig utsikt over Oslofjorden. Både det faktum at stedet senere (2012) fikk status som det 1. pilegrims-herberget sør om Oslo og er sterkt grunnfestet på det høyeste punktet i Son, viste seg å gå mer og mer i tråd med vår visjon og tidligere oppfinnelse av navnene “Pilegrimsgård” og “Peterstiftelsen”.

Apostelen Peter symboliserer kirkens fjell, troens urokkelige apostoliske grunn. Peter symboliserer enheten. Derfor navnet “Peterstiftelsen”, som skal i alle virksomheter arbeide i samsvar med Jesu siste bønn i Joh. 17.20-23, for den kristne synlige enhet:

“Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.”

Vi ønsker å arbeide i tråd med visjonen ved å hjelpe den enkelte til enhet med Kristus, for å forvandles i Kristi Ånd og bli ett med de kristne.
Det endelige målet for enheten i Kristus er at Gud skal bli alt i alle.


Kall og arbeid
Vi tror på Jesus Kristus som veien til enhet med Gud Fader og Den Hellige Ånd. I Guds treenige felleskap ligger kilden til all enhet. Derfor har vi valgt treenighetsikonet som symbol for vårt kall. Den avspeiler den guddommelige enhet som den troende gjennom Kristus får del i. Fordi Jesus ba om enhet, arbeider Peterstiftelsen for enhet ved å be. Ifølge Jesu bønn er det enheten med Gud og med hverandre som fører til at verden tror at Jesus er sendt av Faderen. Vi arbeider for enhet for at verden skal tro. Dette hører sammen med at den enkelte utdyper sin enhet med Jesus (det å være mystisk “i ham”), særlig ved å be. Alt vi gjør, skriver, underviser og publiserer skal tjene enheten i Guds folk. Derfor gjør vi mest mulig sammen med representanter fra de forskjellige kirkesamfunn. Derfor søker vi også tilbake til troens økumeniske fundament og kirkens felles, apostoliske tradisjon – for enhetens skyld.

Vårt håp er at det er mulig å bli forvandlet mot Jesu sanne bilde, han som er det sanne mennesket. Denne forvandlingen er nødvendig fordi Gud er hellig. I Ham forenes skjønnhet,sannhet og godhet. Vi kan bare bli ett med den hellige Gud ved å bli ett med Jesus Kristus som er veien, sannheten og livet. Ved å bli “i Kristus” skal vi så ifølge hans bønn om enhet også bli ett med hverandre. Fordi Jesus ba i sin siste bønn om enhet tror vi at alle er kalt til å bli ett med hele den sanne kirken nå og med den sanne kirken gjennom alle tider. Alt vi gjør og formidler skal være rotfestet i kirkens erfaring med Gud og den overleverte tro som vi har fått fra apostlene. Virksomheten og tilbudene på Pilegrimsgården er forankret i bønn. Vi ønsker å hjelpe den enkelte til selv å be og erfare enheten med Jesus Kristus.


Pilegrimsgården som gjestehus
Ikonet vi har valgt viser den treenige Gud i Abrahams hus og hage som Abrahams gjester. Slik ønsker også vi å ha en åpen gård.
Her kan mennesker raste og finne ro på sin pilegrimsvei og sin vei mot Gud.


Hjerte og hode
Fra vår grønne oase på Solåsen Pilegrimsgård springer ut vårt tredelte fokusområde som er “retreat & åndelig veiledning”, “teologi & undervisningsarbeid” og arbeid som fokuserer på “øko-kommunitet”. Den åndelige veiledningen skjer i respekt for den enkeltes frihet, religiøse overbevisning og gudsforhold i apostelen Johannes’ ånd. Samtalen tar utgangspunkt i hvor den enkelte er og i menneskets lengsel og erfaring med Gud. Undervisingen og utdanningsvirksomheten skjer alltid i rammen av retreat med tidebønner, stille måltider og tid for personlig bønn og hvile, i apostelens Johannes’ ånd. Johannes kalles kjærlighetens apostel og står for hjertet som ønsker forening med Gud.

For å få grunnlag for å skjelne ånder og gjenvinne enhet trenger vi også kunnskap. Apostelen Peter står for den apostoliske troens fundament. Formidling av kunnskap er preget av apostelen Peters ånd som prøver alt og avviser løgn. Den er også fundamentet for vår åndelige veiledning.

Kjærlighet og sannhet hører uløselig sammen (Ef 4,15). Peterstiftelsen har derfor bevisst valgt å arbeide i denne spenningen mellom inspirasjonen fra Johannes og Peter.


Åndelig veiledning og retreater for enkeltpersoner og grupper
Vi arbeider oftest med den enkelte, særlig i åndelig veiledning. Vi gir også husrom for gjester som bare ønsker å være i ro på Pilegrimsgården. Hvis de ønsker det, kan de få en samtale underveis. Målet er å hjelpe den enkelte til et personlig møte og relasjon til Gud gjennom bønn.

Gjennom egen erfaring, utdanning og supervisjon er vi særlig forpliktet på den ignatianske veiledningstradisjonen. I mange år har vi gjennomført utdanningsretreater for veiledere på Pilegrimsgården. Vi bruker i tillegg andre veiledningstradisjoner fra kirkens rike erfaring. Siden det i dag er mange retreatsteder, har vi nå få klassiske retreater på Pilegrimsgården. Vi tilbyr i dag nye retreater og tilrettelagte retreatopphold for enkeltpersoner og skreddersydde retreater for grupper. Mange av våre undervisningsdager (retreatdøgn med innføring i et tema) og retreatskolemoduler kan også kombineres med personlige retreatdager.

Det endelige målet med bønn er å lære å be uavlatelig (Lk. 18,1; Ef 6,18; 1 Tess 5,17) for alltid å leve sammen med Gud. Det er den kristne mystikkens vei, eller det vi kaller “kontemplasjon”.

Vår forening med Gud kan hindres av vår egosentrisitet, og våre personlige “tilbøyeligheter” som kan føre til synd. Ved å få hjelp til selverkjennelse og til å sette grenser kan det skje en større frigjøring. Ulike former for faste og grensesetting kan være til hjelp.

utsikt over oslofjorden


Undervisningen
Peterstiftelsen har helt fra begynnelsen (1987) kombinert retreater/veiledning med undervisning om kristen spiritualitet og åndelig veiledning.
Slik kan hodet forstå det som hjertet erfarer.

Mange spirituelle tradisjoner er til stede i vårt samfunn. Møtet med nyåndeligheten gjør det også nødvendig å skjelne åndene for å finne en sann og sunn spiritualitet. Undervisningen kan sette oss i stand å leve i en mer åpen dialog med mennesker med andre religiøse erfaringer.


Valg og forvandling
Det som skjer mellom Gud og oss i vårt indre vil også prege vår kropp og vårt liv i verden. Det handler om mer enn inderlighet. Derfor trenger vi å ta valg som samsvarer med vårt skapende vesen og kallet for livet vårt i denne verden. Vi ønsker å hjelpe den enkelte å bli fri fra egenviljen som er bundet i seg selv og å lære å bli ett med Guds gode vilje. Slik kan også det “gudløse” i vårt samfunn forandres. Peterstiftelsen visjon er rotfestet i Guds store framtid for sitt skaperverk når himmel og jord forenes og Gud skal bli alt i alle. Den enkelte kan ta det neste lille skrittet mot større helhet og enhet med Gud. Det er det som forvandler. Bønnen hjelper oss til det.


Pilegimsgården – et økumenisk bønnested
Vi ønsker å gjøre Pilegrimsgården mer og mer til et økumenisk bønnested hvor de forskjellige bønneformene finner sammen og beriker hverandre.
Slik håper vi at alle kristen etter hvert kan føle seg hjemme. Bønn for alle kristnes enhet er alltid en viktig del av middagsbønnen.

Forstander & daglig leder,
Joachim F. Grün