Øko-kommunitet er det norske ordet for Oiko-koinonia. Det er et ord med den kjente greske roten «oikos», som vi har i «økonomi», «økologi» og «økumene». Det siste ordet betyr alle de bevegelsene mot større enhet i kirken, som Jesus ber om (Joh. 17:11), og som kan danne Guds nye store familie.

blomstring på tre

Et tre i blomstring på tunet på Solåsen.

Den årlige økumeniske gudstjenesten gir oss en smak av denne enheten. “Koinonia” er et ord Det nye testementet i Bibelen bruker for det kristne fellesskapet som lever nær hverandre i løpet av uka, hvor noe skapes sammen og man deler tid, ting og oppgaver – og ikke minst bønn. Ordet “kommunitet” blir også brukt her. I mange år har staben på Solåsen Pilegrimsgård delt bønn og arbeid i løpet av retreater og ukenes løp. Men vi håper å kunne fasilitere et varig felleskap på stedet, basert på et felles løfte.

Samtidig bør et slikt koinonia ha gode relasjoner til forskjellige lokale menigheter. Hver sommer (juni) arrangerer vi på Solåsen en felles økumenisk gudstjeneste med alle de lokalene menighetene i omegn, som et ledd i Peterstiftelsens visjon om enhet. Sist, men ikke minst, er det viktig å være godt integrert i lokalsamfunnet, blant annet gjennom de diakonale tjenestene. I fremtiden kan da en sunn og livgivende koinonia vokse fram. Det ber vi for og ber deg om forbønn for! Guds rike trenger også slike helhetlige livsmodeller for at Gud gjennom Kristus kan bli alt i alle.

Apostelen Peter symboliserer kirkens fjell, troens urokkelige apostoliske grunn. Peter symboliserer enheten. Derfor navnet “Peterstiftelsen”, som skal i alle virksomheter arbeide i samsvar med Jesu siste bønn i Joh. 17.20-23, for den kristne synlige enhet:

“Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.”

Vi ønsker å arbeide i tråd med visjonen ved å hjelpe den enkelte til enhet med Kristus, for å forvandles i Kristi Ånd og bli ett med de kristne.
Det endelige målet for enheten i Kristus er at Gud skal bli alt i alle.

I år feires den økumeniske gudstjenesten den siste søndagen i juni. Gudstjenesten er et samarbeid mellom flere kirkesamfunn i regionen, som blant annet Frikirken i Moss, Filadelfia i Vestby, Vestby-fellesskapet, Paktens Ark og Den norske kirke.

Økumenisk gudstjeneste på Solåsen i 2021